چاپ مرکزی | بلاگ

چاپ مرکزی

ساخت وبلاگ
نخستين انقلاب فرهنگي با اختراع خط آغاز شد. کارت ویزیت خط يا نوشتن، كه همانا استفاده از نشانه هاي نموداري براي توصيف منظم زبان گفتاري است، به نظر برخي از صاحبنظران، هوشمندانه ترين و مؤثرترين رويداد در سراسر تاريخ چاپ تراکت فرهنگي و يكي از بزرگترين دستاوردها در تاريخ تمدن است. عصر پيش از تاريخ يا اختراع خط پايان يافت. آدمي از تاريكي آن دوره به عهد روشن تاريخي پاي نهاد و چاپ کارت ویزیت نوشته هايي بر جاي گذاشت و تصوير روشن يا روشنتري از خود و پيرامون خود به آيندگان نشان داد. چاپ مرکزی...
ما را در سایت چاپ مرکزی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 17 آبان 1395 ساعت: 20:13

خط، ابتكار و تدبيري بود براي غلبه بر اين محدوديتها و از ميان برداشتن مانعهاي سر راه انتقال. در طول تاريخ و در جامعه هاي مختلف، از مواد گوناگوني براي نوشتن کارت ویزیت استفاده شد، مانند سنگ ، چوب، استخوان، ني، برگ و پوست درختان، پوست جانوران، عاج فيل، پارچه، لوحه هاي گلي، صفحه هاي موم اندود و سرانجام كاغذ. هر كدام از اينها امكانات چاپ تراکت كاربردها و محدوديّتهاي خود را دارد، اما هيچ كدام نتوانسته است جاي كاغذ، اين وسيلة كارآمد و آسان را بگيرد. نخستين پيشينه هاي خط از راه كاوشهاي باستانشناسي در بين النهرين و مصر به دست آمده است. قدمت اين پيشينه ها به چ چاپ مرکزی...
ما را در سایت چاپ مرکزی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : دوشنبه 17 آبان 1395 ساعت: 20:13

در تاريخ فرهنگي بشر، از ابتدا تاكنون، شايد پس از اختراع خط هيچ رويدادي به اهميت اختراع چاپ نباشد. اين اختراع همچون ضربه اي بود كه کارت ویزیت در انبار نهاني را گشود و گنجينه هاي احتكار شده و پنهاني آن را در اختيار و در دسترس علاقه مندان و همگان گذاشت. چاپ، فروريختن ديوارهاي انحصار دانش و شكستن زندان اطلاعات بود. به قول مارتين لوتر، رهبر اصلاحگر كليساي مسيحي، چاپ رهايي دوم نوع بشر بود، رهايي چاپ تراکت از جهل (ولاديميرف، لئون 1350، ص 13) . چاپ تا اندازة زيادي سرشت روندها و رويدادهاي تاريخي را نيز تغيير داد، زيرا دانش و اطلاعاي كه تا آن زمان در ملكيت قشر محدو چاپ مرکزی...
ما را در سایت چاپ مرکزی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 17 آبان 1395 ساعت: 20:13

اختراع خط و چاپ، ايجاد دو شيوه و دو نظام دگرگونساز در انباشتن، انتقال و بازيافتن اطلاعات است. اختراع خط، سنت شفاهي را به سنت كتبي کارت ویزیت تغيير داد. بار سنگيني را از حافظه و تواناييهاي ذهني بشر برداشت و اينها را آزاد ساخت تا به گونة بهتري در خدمت هدفهاي بهتر و خلاقتر به كار گرفته شوند. با اختراع چاپ، چاپ تراکت سنت كتبي تقويت و بر دامنه، ابعاد، سرعت و امكانات آن افزوده شد و فرهنگ نوشتاري پديد آمد و قوام و استحكام يافت. چاپ و نشر، كه بهترين وسيله براي اشاعة فكر و انديشه و احساس و مناسبترين ابزار براي چاپ کارت ویزیت ارتقاي فرهنگي، اعتلاي علمي، و تعالي چاپ مرکزیکارت ویزیت وکالت,کارت ویزیت وکتور,نمونه کارت ویزیت وکالت,...
ما را در سایت چاپ مرکزی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 17 آبان 1395 ساعت: 20:13

بقاي موجوديّت خود و نگاه داشتن کارت ویزیت ميراثهاي مشترك و جمعي، ناگزير دست به تلاشهاي ديگري مي زدند. تلاشهايي كه چه بسا به هيچ روي نمي توانست جاي چند اثر مكتوب را بگيرد. تصور كنيد كه شاهنامة چاپ تراکت فردوسي، براي مثال، نسخه هايش در حملة مغول از بين رفته بود، يا مثنوي مولانا و ديوان سعدي و حافظ، مانند بسياري از چاپ کارت ویزیتآثاري كه در حمله ها و غارتها و آتش سوزيها نابود شد، خداي ناكرده به دست ما نرسيده بود. چاپ مرکزی...
ما را در سایت چاپ مرکزی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 17 آبان 1395 ساعت: 20:13

سنت كتبي، اطلاعات را از ذهن منفك و مستقل كرد و بدان موجوديّت انضمامي و عيني بخشيد، گويي كه وجود ذهني به وجودي عيني مبدل شده کارت ویزیت باشد. تا پيش از اختراع چاپ، همين موجودهاي ذهني به تعداد نسخه هاي معدود دستنوشت محدود بود، و طبعاً هر قدر كه نسخه ها اندكتر بود، خطري كه موجوديّت آنها را تهديد چاپ تراکت مي كرد، بيشتر بود. چاپ، امكان تكثير را فراهم ساخت، آن محدوديّت را از ميان برداشت، و تهديدي را كه متوجه آثار بود برطرف ساخت. چاپ و نشر، پيوند دروني ميان اقوام را برقرار و مستحكم ساخت، و بين جوامع چاپ کارت ویزیت بشري ارتباط ايجاد كرد. چاپ مرکزی...
ما را در سایت چاپ مرکزی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 17 آبان 1395 ساعت: 20:13

چاپ، خطر گسست ميان گذشته و آينده کارت ویزیت و خلأ ميان جوامع موجود را از ميان برداشت. انتشار كتابهاي چاپي، روزنامه ها، مجلات و ساير نشريات، ارتباطات بشري را به مرحلة تازه اي وارد كرد كه به هيچ روي با گذشته چاپ تراکت قياس پذير نبود. در چند سدة اخير، همة جنبشهاي فكري، علمي، فرهنگي، عقيدتي، سياسي و غيره چاپ کارت ویزیت، به گونه اي و به درجات مختلف تحت تأثير چاپ و نشر و امكانات و تسهيلات آن است. چاپ و نشر است كه به فرهنگ بشري، چه در كليّت آن و چه در اجزاء، شكل داده است. چاپ مرکزی...
ما را در سایت چاپ مرکزی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 17 آبان 1395 ساعت: 20:13

حال نزديكتر مي شويم، فاصلة زماني ميان پيدايش و رواج رسانه ها، و نيز فاصلة ميان كشف نظري و كاربرد علمي و عمومي کارت ویزیت آنها، كمتر و كمتر مي شود. اين سير با آهنگي فزاينده تر ادامه دارد. دستاوردهاي بيشتر چاپ تراکت بر شمار رسانه ها و انواع كاربردهاي آنها مي افزايد. رايانه نيز بسرعت و در همة شئون رواج مي يابد و همة اينها بر چاپ و نشر تأثير مي گذارد. چاپ و نشر چاپ کارت ویزیت اكنون با وضعيت كاملاً تازه اي روبه رو شده است، به گونه اي كه تحوّل فنّاوريها بر سرنوشت آن بسرعت تأثير مي گذارد. چاپ مرکزیچاپ و نشر کتب درسی,چاپ و نشر ایران,چاپ و نشر بنياد,چاپ و نشر بازرگانی,چاپ و نشر نظر,چاپ و نشر بانک ملی,چاپ و نشر بین الملل,چاپ و نشر كتب درسي,چاپ و نشر کیانی,چاپ و نشر کتب درسی ایران,...
ما را در سایت چاپ مرکزی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 17 آبان 1395 ساعت: 20:12